algemenevoorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van GHO-ONLINE.NL en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan.

Levering / levertijden / risico

De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen binnen 48 uur geleverd worden. Hiervan afwijkende levertijden zullen in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
Onze producten kunnen (uitsluitend) in heel Nederland worden geleverd, (exclusief wadden eilanden), de goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portiek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.
Voor orders onder € 250.- rekenen wij € 14,50 verzendkosten. voor orders Boven € 250.- is het gratis verzenden in Nederland (exclusief wadden eilanden). Op de afgesproken dag van levering dient er te allen tijde iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op de afgesproken plaats en tijd, zullen de kosten die een extra keer aanbieden van de goederen met zich meebrengen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen (eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de laatste afgesproken dag/plaats worden doorgegeven via info@gho-online.nl

Betalingen

Betalingen dienen altijd vooraf, tenzij anders in overeenkomst is aangegeven betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Indien GHO-ONLINE.NL dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper. Indien de koper niet tijdig betaald worden alle betalingsverplichtingen van koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
Indien er wordt gekozen voor de methode “overboeking” , zal GHO-ONLINE.NL de bestelde artikelen verzenden op het moment dat bij GHO-ONLINE.NL de gedane betaling ontvangen is. Deze betalingen worden door de bank bij GHO-ONLINE.NL real-time aangeleverd, d.w.z. dat deze op het moment dat ze worden geboekt direct zichtbaar zijn. Hierna zal GHO-ONLINE.NL zo spoedig mogelijk tot levering van het bestelde overgaan.

Herroepingrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht naar GHO-ONLINE.NL is voldoende) of door de producten retour te zenden. Wijze van retourneren wordt ten allen tijde via E-mail door GHO-ONLINE.NL aangegeven. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De totale kosten van een retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant. Voor annuleringen en of aanpassingen van standaard orders/bestellingen na betaling rekenen wij 15% van het artikel aan behandeling en administratiekosten met een minimum van € 7,50. Voor producten die kwetsbaar zijn en of transportgevoelig zoals, Keramiek, Glas, Zink, Grote kasten/Meubels rekenen wij retourkosten, dit is 15% van het retourartikel. Deze producten kunnen alleen retour door ons gehaald worden.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of speciaal zijn besteld (zoals stoomcabines, whirlpoolsystemen, meubels, e.d). En artikelen met een levertijd van 7 dagen of meer. ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet geannuleerd worden.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. GHO-ONLINE.NL is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.
De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Deze datum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegt kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

Aanbiedingen / prijzen / offertes

Alle door GHO-ONLINE.NL gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van GHO-ONLINE.NL. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan GHO-ONLINE.NL niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Onderneming kan zijn aanbieding steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van GHO-ONLINE.NL. Indien een aanbieding bestaat uit een te betalen artikel en een gratis bijgeleverd artikel, zal deze aanbieding ophouden te bestaan op het moment dat het gratis artikel niet langer bij te leveren is. In deze gevallen zal GHO-ONLINE.NL proberen een passende vervangende aanbieding te doen De consument is dan niet verplicht het aangeboden artikel alsnog af te nemen.
Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. GHO-ONLINE.NL is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering. GHO-ONLINE.NL behoudt zich het recht voor om in een uitzonderlijke situatie, zonder opgave van redenen een gedane offerte niet uit te leveren.

Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan GHO-ONLINE.NL te worden gemeld of via info@gho-online.nl en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer, indien men dit niet doet vervalt het recht op garantie. Vooraf beschadigde verpakkingen, dient men niet te accepteren. Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier. Gebreken die buiten de garantie vallen kunnen ter beoordeling c.q. herstel worden aangeboden aan GHO-ONLINE.NL. Deze zullen echter niet kosteloos in behandeling worden genomen. In het geval van een reparatie zal GHO-ONLINE.NL altijd vooraf prijsopgaaf doen van de onkosten.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door GHO-ONLINE.NL, blijft GHO-ONLINE.NL volledig eigenaar van de geleverde goederen.

Aansprakelijkheid

Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door GHO-ONLINE.NL geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal GHO-ONLINE.NL niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

Overmacht

Buiten hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, vallen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GHO-ONLINE.NL geen invloed kan uitoefenen, onder overmacht. Hierbij inbegrepen zijn eventuele stakingen binnen het bedrijf GHO-ONLINE.NL. Indien er van overmacht sprake is, zullen alle overeenkomsten die gesloten zijn, voor onbepaalde tijd (met een maximum van 2 maanden) worden opgeschort.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.
Van toepassing is het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitgesloten. GHO-ONLINE.NL behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht veranderd of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.